Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Migracje w historii ludzkości kandydują do miana jednego z ważniejszych mechanizmów wywołujących zmiany społeczne. Obok postępu technicznego, technologicznego oraz ruchów społecznych to migracje i związane z nimi przenikanie się kultur wielkich zbiorowości przyczyniały się do powstania i przebiegu ważnych zjawisk dziejowych. Przez całą historię ludzkości bardzo silnym impulsem migracyjnym pozostawało zróżnicowanie polityczne i ekonomiczne świata. Uchodźcy polityczni i wojenni to ciągle ogromna rzesza osób pochodzących z różnych rejonów świata, choć dominującym w świecie powodem migracji są obecnie czynniki ekonomiczne. 

Migracje niosą za sobą szereg konsekwencji, które obejmują nie tylko samych wędrujących, ale także społeczności ich pochodzenia i przyjmujące. Związane są one ze społecznymi, kulturowymi, ekonomicznymi i politycznymi aspektami ruchów wędrówkowych. Konsekwencje społeczne obejmują zmiany struktury społecznej zarówno grupy pochodzenia jak i przyjmującej w wielu wymiarach: etnicznym, wieku, płci, wykształcenia, zamożności czy struktury zawodowej. Konsekwencje kulturowe  dotyczą dokonującej się w trakcie migracji dyfuzji pomiędzy kulturą grupy pochodzenia ludności przenoszącej się i kulturą społeczności przyjmującej, a w konsekwencji zmianami tożsamościowymi w obu grupach. Konsekwencje ekonomiczne są efektem przemieszczania się migrantów rozumianych w kategoriach siły roboczej. Konsekwencje polityczne są związane z realizacją szeroko rozumianej polityki migracyjnej skierowanej wobec osób przenoszących się zarówno ze strony kraju pochodzenia jak i przyjmującego. 

Ogromne znaczenie procesów migracyjnych we współczesnym świecie oraz ich wielowymiarowość i wieloaspektowość wskazują na potrzebę powołania w Uniwersytecie Jagiellońskim Centrum Studiów Migracyjnych. Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych stanowi płaszczyznę współpracy i koordynacji działań badaczy migracji, którzy rozproszeni są w różnych jednostkach uniwersyteckich. Pozwala także nawiązanie bliższej kooperacji z pracownikami innych uczelni w środowisku akademickim krakowskim i szerzej Polski południowo-wschodniej, którzy zajmują się przestrzenna mobilnością ludzi. Centrum daje szansę na budowanie interdyscyplinarnego zespołu, który byłby w stanie badać procesy migracji w ich wieloaspektowej złożoności.